تعزيه خواني هنر نمايشي كميجان komijantazie   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  ابزار و امکانات

 

لوگوي وبلاگ شما


:حضور و غياب

  سايت هاي مرتبط با كميجان

لينك اول

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

فرهنگ و آداب و رسوم كميجان

نامداران كميجان

قصه هاي كميجان

تعزیه خوانان زرقان

شهداي كميجان

عراقي شاعر نامدار

ايل هاي برچلو و بزچلو

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

ماجراهاي پدربزرگ

نامداران كميجان

درباره نويسنده

طنزهاي داداشعلي كلواني

تغذيه مصنوعي باستاني كميجان

  صاحبخونه

 

 

  فهرست گردان

 

تعزيه گردان يا معين البكاء

اين نقش را معمولاً بعهدة كسي مي گذاشتند كه ضمن آشنا بودن با نحوة كار تقسيم وظايف قادر به كارگرداني كل تعزيه نيز باشد و اين كاري نبود كه جايي خوانده باشند بلكه فقط در اثر توجه به كار بزرگترهاي تعزيه خواني و تعزيه گرداني ياد ميگرفتند و ظرح وظايف نانوشتة هر نقش و هر شبيه خوان را مي آموختند و در جريان اجراي بعدي به تعزيه خوان يادآوري ميكردند .

مرحوم ملا يزدانبخش عيسي آبادي از تعزيه گردانان جا افتاده و بسيار جدي عيسي آباد بود و با جديت زيادي امور را به تعزيه خوانان گوشزد ميكرد .

آن مرحوم كه پيرمرد جاافتاده اي بود و با عصا بدست حركت ميكرد ، به كنار شبيه خوان مي آمد و در مواردي كه تعزيه خوان اشتباه داشت ، نوك تيز عصايش را بروي پاي تعزيه خوان ميگذاشت و با فشاردادن نوك عصا ، او را تأديب و تنبيه مينمود .

حاج مسيب جاويدراد نيز از جمله تعزيه خواناني بود كه اگر كسي در خواندن اشتباه ميكرد زمانيكه بر بالاي سرش مي آمد ، همزمان با خواندن و اجراي نقش خود ، گوشه اي از بدن او را نيشگون گرفته و همچنان آنرا فشار ميداد تا او متوجه اشتباهش بشود .

اگرچه امر تعزيه گرداني و اتخاذ تصميمات اصلي به صورت مشورتي بين بزرگان تعزيه خوانان گرفته ميشد ولي بازهم يك نفر بايد بطور مشخص عهده دار نقش تعزيه گرداني ميشد ودر اينجا جادارد از كساني ذكر بشود ،كه در مجالس تعزيه بعنوان معين البكاء يا فهرست گردان خدمت ميكردند .

آقايان كربلايي صادق صادقي ، حاج اسد يزدي ، حاج تقي يزدي ، حاج غلامعباس فخارنيا كربلايي سيد عباس حسيني و سيد محمد حسيني كه در گردآوري و توزيع نسخه هاي تعزيه بين تعزيه خوانان و كنترل آنان در طول تعزيه نقش بسزايي دارند.

سيزلر سلغ اولون

Mohammad Komijani

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو