تعزيه خواني هنر نمايشي كميجان komijantazie   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  ابزار و امکانات

 

لوگوي وبلاگ شما


:حضور و غياب

  سايت هاي مرتبط با كميجان

لينك اول

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

فرهنگ و آداب و رسوم كميجان

نامداران كميجان

قصه هاي كميجان

تعزیه خوانان زرقان

شهداي كميجان

عراقي شاعر نامدار

ايل هاي برچلو و بزچلو

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

ماجراهاي پدربزرگ

نامداران كميجان

درباره نويسنده

طنزهاي داداشعلي كلواني

تغذيه مصنوعي باستاني كميجان

  صاحبخونه

 

 

  آلات تعزيه

 

ادوات تعزيه

شامل وسايل نمادين ، وسايل عمومي و وسايل اختصاصي براي هر تعزيه است .

وسايل نمادين : از قبيل طشتي پر از آب كه در گوشة ميدان قرار داده مي شود و به منزلة آب فرات است كه ابوالفضل براي آب آوردن بر سر همان طشت مي رود .

يك قوطي جوهر قرمز رنگ كه بدست عزيز اصغر است و هرگاه كه يكي از ياران امام در ميدان جنگ بر زمين مي افتد به سر و صورتش ميمالد تا او را خونين و زخمي نشان دهد .

پيراهن هاي سفيدي كه تيرهاي چوبي قبلاً بر آن دوخته شده است نيز از وسايل نمادين است و همچنين دست دوخته شده از پارچه كه در تعزية عباس و يا عروسك زيباي دوخته شده از پارچه شبيه نوزاد كه در تعزية شهادت علي اصغر كاربرد دارد .

وسايل عمومي : شامل لباس تعزيه خوانان ، صندلي و كرسي و شمشير و قالخان و سپر و خنجر و طبل و شيپور و علم و غيره را مي گويند.

وسايل اختصاصي : در هر تعزيه متناسب با شأن آن ، به وسايل بخصوصي نياز است و فقط در آن مرحله آن وسيله را به مجلس مي آورند ، مثل رختخواب براي زين العابدين بيمار در لحظه به ميدان رفتن امام حسين ، يا كند و زنجير در تعزيه امام موسي كاظم ، خشت خام در تعزية رقيه و وسايل خنچة عقد در تعزية قاسم .

 

Mohammad Komijani

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو