تعزيه خواني هنر نمايشي كميجان komijantazie   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  ابزار و امکانات

 

لوگوي وبلاگ شما


:حضور و غياب

  سايت هاي مرتبط با كميجان

لينك اول

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

فرهنگ و آداب و رسوم كميجان

نامداران كميجان

قصه هاي كميجان

تعزیه خوانان زرقان

شهداي كميجان

عراقي شاعر نامدار

ايل هاي برچلو و بزچلو

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

ماجراهاي پدربزرگ

نامداران كميجان

درباره نويسنده

طنزهاي داداشعلي كلواني

تغذيه مصنوعي باستاني كميجان

  صاحبخونه

 

 

  آواز و موسيقی در تعزيه

 

آواز و موسيقي

آواي تعزيه خوان و هم صداي طبل و شيپور و ني در تعزيه در واقع همان موسيقي تعزيه است. در تعزيه ها معمولاً ، آواي تعزيه خوان از نوسان زيادي برخوردار است و بايد بتواند كنترل زيادي بر لحن صداي خود داشته باشد .

شهادت خوان در مقابل امام بگونه اي و در مقابل طفلان تشنه كام برادر بگونة ديگري و در ميدان جنگ در مقابل سپاهيان يزيد به لحن متفاوتي بايد تعزيه بخواند .

شبيه خوان زنان اهل حرم با حجب و حيا و متانت و با سوز و گداز ميخواند و كودكان با صداي هراس دار و ترسيده و آشفته بايد بخوانند ، امام اما متين و آرامش بخش و محكم و با وقار ميخواند ، شبيه خوانان اشقيا و سپاهيان يزيد ، خشم و غضب و عناد و التهاب خود را در صدايشان مي ريزند و با حركات خود گويي ميخواهند هراس ايجاد نمايند.

اگر قوانين آواز و چگونگي خواندن اشعار را از تعزيه حذف كنيم ،گويي يكي از عناصر مهم آنرا از ميان برداشته و ضمناً جنبه هنري آنرا نيز مخدوش كرده ايم و همان بلايي بر سرمان مي آيد كه بسر بنده (نگارنده) پس از خواندن نسخة مارد آمد .

صداي طبل و سنج نيز در طول تعزيه فراز و فرودهاي فراواني را متناسب با لحن گفتار تعزيه خوان و صحنة تعزيه دارد و صبر و شتاب طبال براحتي آرامش و يا هيجان را به صحنه هاي تعزيه القا مي كند و نميتوانم از ذكر نام احمد بهادري طبال و خادم بسيار قديمي مجلس سيدالشهدا يادي نكنم .

Mohammad Komijani

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو