تعزيه خواني هنر نمايشي كميجان komijantazie   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  ابزار و امکانات

 

لوگوي وبلاگ شما


:حضور و غياب

  سايت هاي مرتبط با كميجان

لينك اول

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

فرهنگ و آداب و رسوم كميجان

نامداران كميجان

قصه هاي كميجان

تعزیه خوانان زرقان

شهداي كميجان

عراقي شاعر نامدار

ايل هاي برچلو و بزچلو

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

ماجراهاي پدربزرگ

نامداران كميجان

درباره نويسنده

طنزهاي داداشعلي كلواني

تغذيه مصنوعي باستاني كميجان

  صاحبخونه

 

 

  حيوانات در تعزيه

 

حيوانات و وحوش در تعزيه

بخشي از بار عاطفي تعزيه نيز با حضور برخي از حيوانات اهلي و يا نماد حيوانات وحشي به ظهور مي رسد .

از آن جمله آوردن تعدادي گوسفند قرباني از طرف اعراب ساكن ماريه براي قرباني نمودن در زير پاي امام حسين و يارانش در روز عاشورا ميباشد  .

آوردن آهو در مجلس شهادت امام رضا عليه السلام و آوردن شير به كربلا براي محافظت از اجساد كشتگان و شهداي كربلا و

آوردن كبوتر خونين بال به صحنه در تعزية علي اكبر شهيد .

آوردن شير به صحنه در تعزية عاشورا و حملة به سلطان قيس و در همينجا يادآوري اين نكته را ضروري ميدانم كه يكي از جوانان محلة سراب پوشيدن لباس شير در روز عاشورا را جزو نذر شخصي خود قرار داده و در تمام سالها فقط براي اداي اين وظيفه به زادگاه خود برميگرددو اين نذر خود را ادا ميكند و به اين نحو در عزاداري امام حسين شركت ميكند .

آوردن نماد گرگ به صحنة تعزيه حضرت يوسف و آوردن آهو در تعزية حضرت مسلم و آوردن شتر در تعزية اسيران شام و آوردن اسب به منزلة ذوالجناح كه اسب امام حسين است و پس از شهادت آن بزرگوار بحالت زخمي و خونين به خيمه گاه برميگردد و اهل بيت را از شهادت آن امام همام آگاه ميكند و چه خوب استاد بزرگوار محمود فرشچيان در تابلوي زيباي عصر عاشورا آن صحنة دردآور و حزن آلود را ترسيم نموده است .

و در خاتمه آوردن اسب بعنوان مركب تعزيه خوانان موافق و مخالف خوان كه هر يك با

                                                        tabloye maaroofe Fashchian  

سوار شدن بر اسب و حركت هاي زيباي اسب سواري و گرداندن آن دور ميدان به مجلس شور و هيجان بيشتري مي بخشند .

 

Mohammad Komijani

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو