نسخه

نسخه هاي تعزيه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تعزيه خوانان پس از انتخاب و توزيع نسخه بوسيلة فهرست گردان ، چنانچه نسخه سالم و تميز باشد ، از همان استفاده مي كنند و چنانچه پاره پوره باشد ، آنرا با دستخط خود بازنويسي مي كنند .

نسخه ها معمولاً داراي قطع 10 × 15 ويا 7 × 15  تهيه مي شود و خط شعر بر روي آن با زاوية 45 درجه نوشته مي شود .

                                                  noskh 1 had wrote by Khalil MohammadKhah

 در نسخه چند بيت شعر پشت سرهم نوشته ميشود و بين هر بند با بند بعدي يك خط مي كشند تا تعزيه خوان وقتي به آن خط رسيد كلام خود را قطع نمايد .

زمان شروع به خواندن را فهرست گردان به افراد و خوانندگان ابلاغ مي كند و او بنا به مصالحي از قبيل شرايط و آب و هوا و حال افراد ممكن است بخشي از اشعار نسخه را در يك تعزيه حذف نموده و دستور كار بعدي را بدهد .

 مجموعة نسخه هاي يك تعزيه معمولاً بين ده تا پانزده نسخه است كه در خاتمة تعزيه توسط فهرست گردان از تعزيه خوانان جمع آوري شده و در يك جا نگهداري ميكند .

بيشترين تعداد نسخه ها مربوط به تعزية عظيم عاشورا است كه تعداد نقش آفرينان آن بسيار زيادند و معمولاً هر ساله براي اينكه بتوانند به قسمت هاي اصلي آن برسند ، بخش زيادي از قسمت هاي فرعي آنرا حذف مي كنند .

در محلة سراب براي تعزية عاشورا جنگ دستنويس جداگانه اي تهيه كرده بودند كه در روزهاي تعزيه در دست فهرستگردان بود و در صورت لزوم به آن مراجعه ميكرد .

جنگ شامل تمام نسخه هاي يك تعزيه است و در داخل آن اشعار پشت سرهم و برديف نوشته شده و در كنار هر چند بيت شعر هم نام كسي كه اين شعر بايد از قول او و توسط شبيه خوان خوانده شود نوشته شده است.

در صفحة بعد تصويري از يك صفحة جنگ و كتاب بكاءالباصرين را ملاحظه مي كنيد .

سيد عباس حسيني فرزند مرحوم سيدقاسم حسيني است كه خود از سال 1337 در خدمت تعزية سراب بوده و حدود 60 مجلس نسخه با خط خود نوشته است .

از نسخه هاي قديمي تعدادي نيز به خط تعزيه خوانان قديم و ذوالفقارخان دارابي ، يحيي محمدي و علي اصغر سلطاني موجود است .

متأسفانه تاكنون حركتي در خصوص جمع آوري نسخه هاي كهنه و از مصرف افتاده صورت نگرفته است و كميجان فاقد مكاني براي نگهداري اين مدارك كه اسناد با ارزشي  بقلم افراد و تعزيه خواناني است كه اكنون در كنار حضرت سيدالشهدا روزي خور خوان نعمت اويند ، نشده است و در اين رابطه غفلت كرده ايم .

بنا به اطلاع علاوه بر دو جلد جنگي كه قبلاً در آب عيسي آباد و محلة سراب موجود بود و شامل جنگ اختصاصي عاشورا و جنگ عمومي تعزيه ها بودند ، آقاي علي اصغر صفري نيز در سال 1368 مبادرت به تهية يك جنگ و بازنويسي و تجديد نسخه هاي 10 مجلس از تعزيه ها نموده است كه تصاوير تعدادي از صفحات آن در پيوست ارائه مي شود .

آقاي يوسف صفري نيز در سال 1368 كلية نسخه هاي كهنه و فرسوده از جمله نسخه هاي مجالسي را كه زياد برگزار شده  را دوباره نويسي و جمع و جور كرد و تا حدودي در حال حاضر ( زمان تهية اين مجموعه ) محلة سراب داراي نسخه هاي مرتبي نسبت به ساير محلات و روستاهاي اطراف ميباشد .

/ 0 نظر / 14 بازدید