فهرست گردان

تعزيه گردان يا معين البكاء<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين نقش را معمولاً بعهدة كسي مي گذاشتند كه ضمن آشنا بودن با نحوة كار تقسيم وظايف قادر به كارگرداني كل تعزيه نيز باشد و اين كاري نبود كه جايي خوانده باشند بلكه فقط در اثر توجه به كار بزرگترهاي تعزيه خواني و تعزيه گرداني ياد ميگرفتند و ظرح وظايف نانوشتة هر نقش و هر شبيه خوان را مي آموختند و در جريان اجراي بعدي به تعزيه خوان يادآوري ميكردند .

مرحوم ملا يزدانبخش عيسي آبادي از تعزيه گردانان جا افتاده و بسيار جدي عيسي آباد بود و با جديت زيادي امور را به تعزيه خوانان گوشزد ميكرد .

آن مرحوم كه پيرمرد جاافتاده اي بود و با عصا بدست حركت ميكرد ، به كنار شبيه خوان مي آمد و در مواردي كه تعزيه خوان اشتباه داشت ، نوك تيز عصايش را بروي پاي تعزيه خوان ميگذاشت و با فشاردادن نوك عصا ، او را تأديب و تنبيه مينمود .

حاج مسيب جاويدراد نيز از جمله تعزيه خواناني بود كه اگر كسي در خواندن اشتباه ميكرد زمانيكه بر بالاي سرش مي آمد ، همزمان با خواندن و اجراي نقش خود ، گوشه اي از بدن او را نيشگون گرفته و همچنان آنرا فشار ميداد تا او متوجه اشتباهش بشود .

اگرچه امر تعزيه گرداني و اتخاذ تصميمات اصلي به صورت مشورتي بين بزرگان تعزيه خوانان گرفته ميشد ولي بازهم يك نفر بايد بطور مشخص عهده دار نقش تعزيه گرداني ميشد ودر اينجا جادارد از كساني ذكر بشود ،كه در مجالس تعزيه بعنوان معين البكاء يا فهرست گردان خدمت ميكردند .

آقايان كربلايي صادق صادقي ، حاج اسد يزدي ، حاج تقي يزدي ، حاج غلامعباس فخارنيا كربلايي سيد عباس حسيني و سيد محمد حسيني كه در گردآوري و توزيع نسخه هاي تعزيه بين تعزيه خوانان و كنترل آنان در طول تعزيه نقش بسزايي دارند.

سيزلر سلغ اولون

/ 0 نظر / 12 بازدید