آلات تعزيه

ادوات تعزيه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شامل وسايل نمادين ، وسايل عمومي و وسايل اختصاصي براي هر تعزيه است .

وسايل نمادين : از قبيل طشتي پر از آب كه در گوشة ميدان قرار داده مي شود و به منزلة آب فرات است كه ابوالفضل براي آب آوردن بر سر همان طشت مي رود .

يك قوطي جوهر قرمز رنگ كه بدست عزيز اصغر است و هرگاه كه يكي از ياران امام در ميدان جنگ بر زمين مي افتد به سر و صورتش ميمالد تا او را خونين و زخمي نشان دهد .

پيراهن هاي سفيدي كه تيرهاي چوبي قبلاً بر آن دوخته شده است نيز از وسايل نمادين است و همچنين دست دوخته شده از پارچه كه در تعزية عباس و يا عروسك زيباي دوخته شده از پارچه شبيه نوزاد كه در تعزية شهادت علي اصغر كاربرد دارد .

وسايل عمومي : شامل لباس تعزيه خوانان ، صندلي و كرسي و شمشير و قالخان و سپر و خنجر و طبل و شيپور و علم و غيره را مي گويند.

وسايل اختصاصي : در هر تعزيه متناسب با شأن آن ، به وسايل بخصوصي نياز است و فقط در آن مرحله آن وسيله را به مجلس مي آورند ، مثل رختخواب براي زين العابدين بيمار در لحظه به ميدان رفتن امام حسين ، يا كند و زنجير در تعزيه امام موسي كاظم ، خشت خام در تعزية رقيه و وسايل خنچة عقد در تعزية قاسم .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید